Svenska Motivsamlare SMS Stadgar

Svenska Motivsamlare (SMS)
Stadgar

fastställda 1990. Reviderade 1992, 1998, 1999 och 2014.

 

 

 

1. Ändamål

 

1.1 Svenska Motivsamlare (SMS), med annan kortform Motivsamlarna är en allmännyttig, öppen, oberoende och ideell riksförening för motivfilatelister ansluten till Sveriges Filatelist-Förbund (SFF).

 

1.2 SMS syfte är att främja motivsamlandet bland annat genom att informera om motivfilatelin, ta initiativ till utgivning av motivfilatelistisk litteratur och verka för utställningsverksamhet.

 

 

2. Medlemskap

 

2.1 Till medlem kan antas var och en som ansluter sig till SMS syfte och stadgar.

 

 

2.2 Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

 

2.3 Till hedersledamot eller hedersordförande kan årsmötet på förslag av en enhällig styrelse utse person som gjort sig särskilt förtjänt.

 

2.4 På förslag av enskild medlem eller på eget initiativ kan styrelsen besluta att tilldela person eller organisation som gjort motivsamlandet stora tjänster särskilt förtjänsttecken eller annan utmärkelse.

 

 

3. Avgifter

 

3.1 Årsavgift till SMS fastställs av årsmötet. Avgiften inbetalas senast den 31 december för nästkommande år.

 

3.2 Hedersledamot och hedersordförande är befriad från årsavgift. Årsavgift till SFF erläggs i förekommande fall av SMS.

 

3.3 Nytillträdande medlem ska betala årsavgiften senast 15 dagar efter det medlemskapet beviljats. Sker detta under andra halvåret betalas halv årsavgift. Nytillträdande medlem ska samtidigt erlägga särskild inträdesavgift om SMS årsmöte beslutar om sådan avgift.

 

 

4. Utträde

 

4.1 Medlem som önskar utträda ur SMS ska skriftligen ansöka om detta. Medlem som utträder har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter eller göra anspråk på någon del av SMS tillgångar.

 

4.2 Medlem som inte betalar årsavgiften till SMS anses ha utträtt.

 

 

5. Uteslutning

 

5.1 Om styrelsen anser att medlem brutit mot SMS stadgar eller på annat sätt motverkat föreningens syften kan medlemmen i fråga bli utesluten. Styrelsen fattar sådant beslut inom 30 dagar efter att ha begärt skriftlig förklaring av medlemmen i fråga.

 

5.2 Medlem som uteslutits har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter eller göra anspråk på någon del av SMS tillgångar.

 

 

6. Styrelse

 

6.1 SMS styrelse utses av årsmötet. Styrelsen ska bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

 

6.2 Ordförande väljs på en tid av ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, varvid halva antalet väljs varje år. Suppleant väljs för en tid av ett år. Mandattiden gäller till och med det årsmöte då nya val förrättas.

 

6.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen äger att till sig adjungera sakkunniga för vissa frågor. Sakkunniga har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

6.4 Om styrelseledamot avgår under mandattiden inträder styrelsesuppleant fram till nästa årsmöte.

 

6.5 För beslut av styrelsen fordras enkel majoritet om inte annat sägs. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste minst tre av de närvarande vara ense om fattade beslut. Beslut kan fattas per capsulam. Sådant beslut ska signeras av dem som deltagit i särskilt protokoll.

 

6.6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller i hans ställe av vice ordförande eller om två styrelseledamöter gemensamt fordrar det.

 

6.7 Styrelsen ska leda SMS verksamhet så att i punkt 1 angivna syften främjas, verkställa årsmötets fattade beslut och under gemensamt ansvar handha SMS ekonomiska angelägenheter.

 

6.8 Styrelsen ska till årsmötet avge berättelse över SMS verksamhet under det gångna verksamhetsåret liksom över SMS ekonomiska ställning.

 

6.9 Ordförande och kassör tecknar var för sig SMS firma.

 

 

7. Revision

 

7.1 Två revisorer och en suppleant för dessa väljs av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte.

 

7.2 Revisorerna ska granska SMS räkenskaper och styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse till årsmötet.

 

 

8. Valberedning

 

8.1 En valberedning bestående av tre ledamöter väljs av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte. En av ledamöterna utses till sammankallande.

 

8.2 Valberedningen ska upprätta namnförslag till de val som ska förekomma vid årsmöte eller annat föreningsmöte.

 

8.3 Valberedningens förslag ska sändas ut senast fjorton dagar före årsmötet.

 

8.4 Förslag till val vid årsmötet ska vara inlämnade senast den 1 januari. Valberedningen har därefter att upprätta förslag till kandidater. Förslaget ska bifogas kallelsen till årsmötet. Förutom valberedningens förslag ska framgå vilka medlemmar i övrigt som nominerats för val.

 

 

9. Verksamhetsår

 

9.1 SMS verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

9.2 Räkenskaperna jämte en av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse ska senast den 31 januari varje år överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse ska föreligga senast den 15 februari.

 

 

10. Årsmöte

 

10.1 Ordinarie årsmöte ska hållas senast före april månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Notis härom ska lämnas i SFF Filatelisten eller motsvarande.

 

10.2 Kallelse till årsmöte sänds ut senast två veckor före årsmötet. Till kallelsen ska fogas föredragningslista, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, bokslut samt i förekommande fall förslag om stadgeändring samt motioner med styrelsens yttrande däröver.

 

10.3 Årsmötet är beslutsmässigt när kallelse skett enligt 10.1 och 10.2.

 

10.4 Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs. Vid lika röstetal avgör lotten. Röstning vid årsmötet sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant.

 

10.5 Närvarande medlem får rösta med högst en fullmakt för medlem som inte är närvarande.

 

10.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp till behandling:

 • Årsmötets öppnande
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
 • Fastställande av dagordning
 • Protokoll från föregående årsmöte (eventuellt annat föreningsmöte).
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Föredragning av kassörens berättelse.
 • Föredragning av revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Behandling av motioner och skrivelser.
 • Fastställande av verksamhetsplan.
 • Fastställande av avgifter för nästkommande år.
 • Fastställande av stat för verksamhetsåret.
 • Val av ordförande.
 • Val av två styrelseledamöter.
 • Val av en styrelsesuppleant.
 • Val av två revisorer.
 • Val av en revisorsuppleant.
 • Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning.
 • Övriga frågor.
 • Årsmötets avslutning.

 

10.7 Vid årsmötet ska protokoll föras. Det ska justeras av ordföranden och två justeringsmän. Det justerade protokollet ska föredras vid nästkommande årsmöte.

 

10.8 Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.

 

 

11. Annat föreningsmöte

 

11.1 Annat föreningsmöte än årsmöte hålls när anledning därtill föreligger. Beslut om sådant möte fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen, som bestämmer tid och plats. Kallelse ska ske på samma sätt som stadgas för årsmöte. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs om årsmöte.

 

11.2 Annat föreningsmöte ska hållas om revisorerna eller en femtedel av SMS medlemmar skriftligen begär det.

 

 

 

 

12. Stadgeändring

 

12.1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte.

 

12.2 Förslag till ändring kan läggas fram av styrelsen eller enskild medlem. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.

 

12.3 För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de på årsmötet avgivna rösterna biträder förslaget.

 

 

13. Upplösning

 

13.1 För upplösning av SMS fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader ska förflyta mellan dessa möten. Kallelserna till dessa möten ska innehålla uppgift om SMS upplösning.

 

13.2 För giltigt beslut fordras att minst fyra femtedelar av de på vardera mötet avgivna rösterna biträder förslaget.

 

13.3 Vid beslut om upplösning ska SMS tillgångar fördelas mellan kvarvarande medlemmar alternativt överlämnas till SFF med begäran om att de förvaltas tills organisation med likartad inriktning som SMS bildas inom SFF:s ram.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *